1

NCR5886

ابعاد: 1257 x 815 x 1299.5mm – وزن: 835kg - منبع تغذیه: 90-136 V~/ 180-264 V~, 50-60Hz - دما: +10˚C to +40˚C

2

NCR5877

: 1380 x 470 x 727mmابعاد - وزن 500: کیلوگرم )لطفا توجه داشته باشید این یک وزن معمولی است. وزن واقعی وابسته به نوع ایمنی و پیکربندی است( - : 104-136 V ~ / 198-257 V ~, 50-60 Hzتغذیه منبع - : + 10˚C to + 40˚Cدما محدوده

3

Techno

kg444:وزن - منبع تغذیه: انسیومتر مولتی ترن 20K=RV1 اهم - D1=1N4007دیود - Q1,Q2=BC547ترانزیستور -(NTC)اهمK 10 حرارتی مقاومت -DCولت 12 فن - معدل :دیواری